Thuật toán kết hợp đa sinh trắc theo mô hình đa thể hiện trong hệ thống BIOPKI

Trong phạm vi đề tài nghiên cứu KHCN cấp nhà nước KC.01.11/06-10 về “Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng, BioPKI”, công trình này tập trung nghiên cứu và thiết kế thuật toán xác thực đa sinh trắc và thử nghiệm ứng dụng trên nền tảng hệ thống BioPKI.

Hiện nay, phần lớn các hệ xác thực sinh trắc hiện nay chỉ sử dụng một dấu hiệu sinh trắc để xác minh định danh. Các hệ đơn sinh trắc này có một số nhược điểm đáng lưu ý nhất là tỷ lệ chấp nhận sai (False Acceptance Rate) sẽ tăng nhanh khi số lượng người dùng lớn và chịu ảnh hưởng lớn của nhiễu khi dữ liệu sinh trắc thu nhận trong điều kiện thực tê. Chính vì lý do này, người ta tiến hành kết hợp nhiều dấu hiệu sinh trắc nhằm giải quyết các nhược điểm nói trên.

Đề tài này đề xuất một thuật toán nhằm kết hợp đa sinh trắc theo mô hình đa thể hiện dùng sinh trắc nhiều ngón tay trên cơ sở tối thiểu hóa tỷ lệ chấp nhận sai và tỷ lệ từ chối sai. Thuật toán cài đặt trong môi trường C++ và đã thử nghiệm thành công trong trường hợp kết hợp đa sinh trắc vân tay hai ngón với kết quả khả quan.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

  • A Wiley Tech Brief, Samir Nanavati, Michael Thieme ,Raj Nanavati, “Biometrics Identity Verification in a Networked World
  • Anil Jail, Ruud Bolle, Sharath Pankanti, “Biometrics – Personal Identification in Networked Society
  • Paul Reid “Biometrics for Network Security“.

[4] Suranjan Choudhury, Kartik Bhatnagar and Wasim Haque, “Public Key Infrastructure Implementation and Design”. M&T Books, 2002.

[5]. C.Adam, S.Lloyd, “Understanding PKI: Concept, Standard and Develoyment Consideration”, 2nd ed. , Addition Wesley 2002.

[6]. FX3 SDK User Guide.

Leave a Reply