Thiết kế hệ thống giám sát BK-supervisorLAN

Hệ thống BK-supervisorLAN được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của Trung tâm Máy tính – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, có kế thừa và phát triển hệ thống BkvideoLAN. Hệ thống gồm hai khối chức năng chính: giám sát quang cảnh bằng camera trên mạng IP và hỗ trợ giám sát quản lý phòng thực hành máy tính.

Hệ thống triển khai trong môi trường mạng máy tính cục bộ, bao gồm các thành phần sau: server, trung tâm giám sát, các máy client và các webcam,IP camera. Webcam được gắn với máy client và kết nối mạng với server, trung tâm giám sát và IP camera.

 • Server đóng vai trò Web server cung cấp trang web động (jsp) cho trung tâm giám sát, mail server cho phép học viên tương tác với giáo viên qua email, SQL server cơ sở dữ liệu và server lưu trữ lưu ảnh, video được chụp lại trong quá trình hoạt động.
 • Máy client có gắn webcam bắt hình ảnh từ webcam và truyền dòng liên tục về trung tâm giám sát, chụp và ghi lại hình ảnh tự động hoặc khi có yêu cầu và truyền về server lưu trữ. Máy client bắt tiến trình, kết thúc tiến trình và chụp màn hình cục bộ khi có yêu cầu từ trung tâm giám sát. Cung cấp giao diện cho phép học viên tương tác với giáo viên theo hai hình thức: gửi mail hoặc chat.
 • Trung tâm giám sát có là máy dành giáo viên thực hiện chức năng giám sát. Trong môi trường mạng, vai trò Trung tâm giám sát có thể là bất cứ máy nào có kết nối mạng. Các tác vụ tại trung tâm giám sát là:
  • Quan sát quang cảnh phòng học trực tuyến thời gian thực qua 4 dòng video truyền đồng thời từ Ip camera hoặc webcam.Có thể lựa chọn nhiều cách bố trí hiển thị các dòng video này.
  • Cấu hình webcam.Yêu cầu chụp, ghi tự động hoặc tức thời.
  • Theo dõi màn hình của máy client. Bắt các tiến trình tại máy client và kết thúc các tiến trình không được phép.
  • Tương tác với học viên theo 2 hình thức: email và chat.
  • Quản trị thành viên có phân quyền, quản trị thiết bị, quản trị lớp học, quản trị ảnh và video được lưu trữ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Nguyễn Thị Hoàng Lan, “Truyền thông đa phương tiện, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

[2].Sun Microsystems,Inc “JMF API Documentation” , Sun Microsystems.

[3].S.J.Gibbs & D.C.Tsichritzis, Multimedia programming,Addison – Wesley.

[4].L.L.Ball, Multimedia Network Intergration and Management”, McGraw-Hill.

Leave a Reply